English-VersionWersja-polskaChile-VersionRussianDeutsch

Firma posiada ISO 9001:2008 

 

Słowniczek wyrazów o emisji wtórnego pylenia

Słowniczek

A

Aerozole atmosferyczne (pyły zawieszone, drobiny) - ciekłe krople lub stałe cząstki pochodzenia naturalnego jak w przypadku aerozolu soli morskiej lub pyłów mineralnych, albo cząstki produkowane przez człowieka (zanieczyszczenia) jak to jest w przypadku aerozolu kropli lub cząstek stałych siarczanów.

Armatka zraszająca - urządzenie do odpylania hałd, składowisk, miejsc wyburzeniowych mgłą wodną. Urządzenia te wytwarzają mgiełkę wodną, która obciąża lotne frakcje pyłu uniemożliwiając unoszenie się ich w powietrzu.


B

BAT (z ang. Best Available Techniques) - to wytyczne dotyczące “najlepszych dostępnych technologii”, które muszą być brane pod uwagę przy wydawaniu pozwoleń dla emisji przemysłowych.


C

celluguard - innowacyjny dustergent służący do zabezpieczania terenów przed wórnym pyleniem.

CSR  (ang. Corporate Social Responsibility) – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.


D

Dustergent - błonotwórcza substancja kompozytowa służąca do kontroli pylenia powierzchni mas pylących (hałdy, składowiska, itp).


E

Emisje powodowane dyfuzją (diffuse emissions) - emisje powstające w normalnych warunkach eksploatacji w wyniku bezpośredniego kontaktu substancji lotnych lub pylących ze środowiskiem, w wyniku którego dochodzi do dyfundowania (samorzutnego przenikania) wykorzystywanych substancji do powietrza. Głównymi mechanizmami dyfuzji prowadzącej do emisji gazów jest parowanie i sublimacja, ale również w zakresie tej definicji zwiera się samorzutne uwalnianie pyłów powstających podczas niektórych operacji. Do kategorii tej zalicza się również wtórną emisję pyłów (porywanie pyłów), wywołaną erozją wietrzną.

Erozja wietrzna (eoliczna, wiatrowa) - jedna z zewnętrznych sił rzeźbotwórczych. Podstawowe procesy erozji wietrznej to niszczenie, transportowanie i budowanie (akumulacja). Procesem erozji wietrznej mającym główny wpływ na działalność niszczącą i akumulacyjną jest działalność transportowa wiatru. Drobne cząstki skalne, piasek, popiół, pył mogą być przez wiatr poruszane, przesuwane, toczone, podrzucane i unoszone.


G

Gospodarka okrężna (o obiegu zamkniętym, ang. Circular economy) - polega na zamknięciu cyklu życia produktu, który w ujęciu linearnym oznacza sekwencję: produkcja - użytkowanie - usunięcie odpadu (ujęcie zwane "od kołyski do grobu" - ang "from cradle to grave"). Zamykając cykl życia otrzymujemy zaś sekwencję: produkcja - użytkowanie - wykorzystanie odpadu w kolejnym cyklu produkcyjnym (ujęcie zwane "od kołyski do kołyski" - ang "from cradle to cradle"). Istotą tego podejścia jest zatem wykorzystanie odpadów powstałych w cyklu życia produktu i tym samym ograniczenie zużycia surowców, zmniejszenie ilości składowanych odpadów oraz zwiększenie strumienia odpadów wykorzystywanych w ramach odzysku i recyklingu.

Gips Rea - gips dwuwodny syntetyczny jest to substancja powstała podczas odsiarczania spalin metoda mokrą wapienną, której głównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4 2H2O).


H

Hałda - (zwałowisko, śl. hołda, berga, od stpol. hala - usypisko, wysypisko) – antropogeniczna forma ukształtowania powierzchni ziemi, wysypisko skały płonnej lub stałych odpadów przemysłowych (popiół, żużel) powstających w wyniku eksploatacji kopalin lub przerobu surowców w zakładach przemysłowych wydobycia i przetwórstwa węgla oraz rud metali, a także w zakładach związanych z energetyką. Hałdy są nieużytkami. Usypane są z nieposzukiwanych surowców i większość z nich stanowi zagrożenie dla środowiska naturalnego przez wiele lat, z tego względu prowadzona jest ich rekultywacja i zagospodarowanie, w celu ograniczenia ich negatywnego oddziaływania.


I

IOS - Instalacje odsiarczania spalin.


K

Konkluzje BAT (z ang. Best Available Techniques) - to wytyczne dotyczące “najlepszych dostępnych technologii”, które muszą być brane pod uwagę przy wydawaniu pozwoleń dla emisji przemysłowych.


M

Monitoring zanieczyszczenia powietrza – wysokiej jakości stacja pomiarów zanieczyszczeń powietrza i stała kontrola stężenia pyłu PM10. Pomiary dotyczą stężeń zanieczyszczeń gazowych (tlenki azotu, tlenek węgla, dwutlenek siarki, ozon, BTX) oraz zanieczyszczeń pyłowych (pył zawieszony PM2,5 i PM10 oraz zawartych w nim substancji tj. metali ciężkich – arsen, nikiel, kadm, ołów i WWA, w tym benzo(a)piren – BaP).

MPŻ - mieszaniny popiołowo-żużlowe.


O

Odsiarczanie spalin – oczyszczanie spalin ze związków siarki, a przede wszystkim usuwanie tlenków siarki (głównie SO2), które powstają w procesach spalania w ilościach zależnych od rodzaju paliwa (np. od zawartości związków siarki w węglu kamiennym, węglu brunatnym, ropie naftowej, mazucie, benzynie lub gazie ziemnym) i od warunków spalania (spalanie zupełne lub niezupełne w różnych typach palenisk).


P

PM2,5 (particulate matter 2.5) – wszystkie aerozole atmosferyczne o wielkości cząstek 2,5 mikrometra lub mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo reaktywne związki organiczne i nieorganiczne (np. azotan amonu);

PM10 (particulate matter 10) – wszystkie cząstki o wielkości 10 mikrometrów lub mniejszej, w skład których wchodzą zwykle stosunkowo obojętne chemicznie związki takie jak krzemionka i tlenki metali;

Popiół – stała pozostałość po spaleniu substancji organicznej, np. paliw stałych lub ciekłych, czy masy organizmów żywych. Popiół jest produktem wtórnym, otrzymywanym przez działanie wysokiej temperatury na substancje mineralne zawarte w materiale. Zawiera większość pierwiastków, które się w nim znajdowały, choć wchodzą one po spopieleniu w skład innych związków chemicznych. Część reakcji zachodzących podczas spalania może prowadzić do powstania substancji lotnych, te nie wchodzą więc w skład popiołu. Radioaktywność popiołu (np. pochodzącego ze spalenia węgla kamiennego) jest większa od średniej radioaktywności naturalnej, ze względu na to, że związki ciężkich izotopów promieniotwórczych, występujących w przyrodzie w rozproszeniu, nie są lotne. Fakt ten stanowi pewne ograniczenie dla zastosowanie popiołu w produkcji materiałów budowlanych.

Pylenie - unoszenie się pyłu, kurzu, popiołu w powietrzu. Pokrywanie pyłem, kurzem; kurzenie.

Pył – substancja mineralna, pozostałość procesu spalania albo ścierania lub kruszenia substancji stałych, takich jak minerały nieorganiczne, organiczne oraz metale. Pyłem jest, zgodnie z Polską Normą (PN-64/Z-01001), „faza stała układu dwufazowego ciało stałe-gaz lub gaz-ciało stałe, jeżeli stopień rozdrobnienia fazy stałej jest tak duży, że w nieruchomym powietrzu o ciśnieniu 1013,25 hPa i temperaturze 20 °C ziarna ciała stałego, na które działa tylko siła ciążenia, po bardzo krótkim okresie przyspieszenia, wskutek oporu przepływu ośrodka, będą opadały ze stałą prędkością mniejszą niż 500 cm/s lub będą wykonywały ruchy Browna”.


R

Rea-gips - gips dwuwodny syntetyczny jest to substancja powstała podczas odsiarczania spalin metoda mokrą wapienną, której głównym składnikiem jest dwuwodny siarczan wapnia (CaSO4 2H2O).


S

Składowisko odpadów – to zlokalizowany i urządzony zgodnie z przepisami obiekt zorganizowanego deponowania odpadów. Pod względem budowlanym składowiska odpadów należą do najtrudniejszych technicznie obiektów, ponieważ wymaga się od nich maksymalnej szczelności i zapewnienia minimalnego oddziaływania na otoczenie, a równocześnie są to obiekty o bardzo dużej powierzchni i pojemności oraz czasie eksploatacji trwającym kilkadziesiąt lat.

Smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka oraz niekorzystnych zjawisk naturalnych: znacznego zamglenia i bezwietrznej pogody. Nazwa „smog” powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła).

Społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. Corporate Social Responsibility, CSR) – odpowiedzialność przedsiębiorstw za ich wpływ na społeczeństwo.

Stacja Kontroli Pylenia - stanowisko do kontroli pylenia w przedsiębiorstwie z niezbędnymi, przenośnymi urządzeniami do oprysków dustergentami w celu ograniczenia pylenia w okresach suchych i wietrznych.


R

Rekultywacja – przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom zniszczonym przez działalność człowieka.


U

UPS - Uboczne produkty spalania to substancje mineralne powstające w wyniku spalania węgla kamiennego i brunatnego w kotłach energetycznych. Termin ten obejmuje popioły, żużle, mieszaniny popiołowo-żużlowe, produkty spalania fluidalnego.


W

Wtórne pylenie - niezorganizowana emisja pyłu z hałd, składowisk, zbiorników osadowych oraz podczas transportu i przeładunku.


Z

Zasada 3R - z angielskiego Reduce, Reuse, Recycle. Zasada promuje zdrowy dla środowiska styl życia, konsumpcji dóbr i traktowania odpadów. Spolszczone: zasada 3 U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj.


Ż

Żużel (tzw. szlaka) – produkt odpadowy procesów hutniczych metali, stop zawierający zanieczyszczenia rud (żużel wielkopiecowy, żużel stalowniczy, żużel szybowy), topniki i pewną ilość tlenków metali lub pozostałość po spaleniu np. węgla, koksu, stanowiąca masę szklistego spieczonego popiołu.


 

OSTATNIE REALIZACJE

NOMINACJA 2014

Dustergent przeciwpyleniowy celluguard® został jedynym, polskim nominowanym w kategorii produkt do Europejskiej Nagrody Biznes dla Środowiska 2014. więcej >>>

 

ISO 9001:2008

Mamy zaszczyt poinformować, że nasza firma posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2008 przyznany przez United Registrar of Systems.


 

NASI KLIENCI

Copyright © AGATA - celluguard® to pewna i skuteczna ochrona przed pyleniem 1986 - 2017

Made by AGATA